Simon Patterson, I Quattro Formaggi, 1992

Simon Patterson, I Quattro Formaggi, 1992